Vol 5, No 3 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Pepa Cassinello
PDF
03-13
Aleksey Pavlov, Aleksey Khegay, Tatyana Khegay
PDF
14-21
Dmitriy Zhivotov, Valeriy Latuta
PDF
22-28
Leonid Lavrov, Elena Molotkova, Andrey Surovenkov
PDF
29-42
Mojtaba Valibeigi, Faezeh Ashuri
PDF
43-48
Viktor Dobromirov, Elizaveta Lukashuk, Ulyana Meike
PDF
49-55
Elena Kurakina, Sergei Evtiukov, Jarosław Rajczyk
PDF
56-62
Irshat Mukharryamov, Gleb Averchenko
PDF
63-69