Vol 1, No 2 (2016)

Full Issue

View or download the full issue English PDF Русский PDF (Русский)

Table of Contents

Elena Chernaya
PDF
3-18
Tamara Datciuk
PDF
19-22
Stanislav Evtyukov, Grigory Ginzburg, Ilya Brylev
PDF
23-26
Raffaele Gambassi
PDF
27-42
Vladimir Karpov
PDF
43-48
Viktor Pukhkal
PDF
49-52
Sergey Repin, Sergey Evtiukov, Jaroslav Rajczyk
PDF
53-57
Victor Vasiliev, Iurii Stolbikhin
PDF
58-67
Xu Wei, Svetozar Zavarikhin
PDF
68-72
Antonina Yudina, Mikhail Ponomarev
PDF
73-88